Moje obhliadky (0)


Správa nehnutelnosti

 

Firma RECOMP, s.r.o. bola založená za účelom poskytovania služieb v oblasti správy nehnuteľností vrátane realitnej činnosti. Sprostredkovania kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností všetkých druhov – byty, bytové domy, obchodné, administratívne, polyfunkčné, skladové a výrobné objekty i pozemky. 

Spoločnosť v rámci správcovských činností zabezpečuje prevádzku nehnuteľností, prenajíma nebytové priestory, zabezpečuje technický stav nehnuteľností a taktiež zodpovedá za dodržiavanie všetkých legislatívnych záležitostí.

Službou v oblasti správy komerčných nehnuteľností /objektov/ by sme radi do tejto sféry priniesli profesionalitu, flexibilitu, promptné riešenie problémov a vysokú kvalitu ponúkaných služieb. Veľmi nám záleží aj na korektnom vzťahu medzi vlastníkom nehnuteľnosti a správcom objektu, v ktorom majú vystupovať ako rovnocenní partneri spolupracujúci na základe dialógu.Výhody spravovania

Pýtate sa prečo spravovať nehnuteľnosť práve prostredníctvom správcovskej spoločnosti? Máme pre Vás pár dôvodov, ktoré možno zmenia Váš názor na správu nehnuteľnosti:

  • Úspora Vášho času

S užívaním nehnuteľností súvisí aj veľa zákonných povinností, najmä v oblasti prevádzky elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení, ďalej zariadení požiarnej ochrany, tepelných zdrojov, vodovodov a kanalizácií a pod. Pritom je potrebné sledovať množstvo zákonov, vyhlášok, nariadení a noriem. Za uvedené činnosti zodpovedá správcovská spoločnosť a ušetrený čas môže klient využiť oveľa efektívnejšie.

  • Úspora pri dodávke prác a služieb a logická garancia za kvalitu dodaných prác a služieb

RECOMP, s.r.o. má vo svojom portfóliu spravovaných niekoľko objektov, pri ktorých zabezpečujeme prevádzkyschopnosť v kooperácii so subdodávateľmi. Vzhľadom k tomu, že im umožňujeme produkovať zisk sme povinní v mene našich klientov žiadať primerané zľavy, ktoré znamenajú pre nášho klienta úsporu.

  • Mzdová úspora

RECOMP, s.r.o. ako správcovská spoločnosť, prevzatím Vašej nehnuteľnosti zoštíhli existujúcu zamestnaneckú štruktúru vlastníka nehnuteľnosti. Vo väčšine prípadov je hospodársky aparát pre vlastníka nehnuteľnosti veľkou finančnou záťažou. Kroky ktoré vedú k racionalizácií:

Nahradenie riadiaceho hospodárskeho pracovníka technikom správcovskej spoločnosti, ktorého úlohou bude zodpovednosť za technický stav budovy, zodpovednosť za bezproblémovú prevádzku budovy a komunikácia s užívateľmi resp. nájomcami budovy. Riadiť sa bude ustanoveniami zmluvy o výkone správy a pokynmi vlastníka nehnuteľnosti resp. inej určenej osoby.

Všeobecnú údržbársku skupinu majiteľa budovy nahradia kvalifikovaní remeselníci. Pri každom nutnom zásahu, budú privolaní prostredníctvom technika RECOMP, s.r.o., budú platení iba za efektívny pracovný čas a prácu ktorú aj skutočne kvalitne vykonajú.

Neprehliadnuteľnú úsporu pre vlastníka nehnuteľnosti predstavuje aj skutočnosť, že externému správcovi nemusí preplácať dovolenku, štátny sviatok, nemusí akceptovať práceneschopnosť a zákonom stanovený fond pracovného času, na rozdiel od vlastného interného zamestnanca.

  • Mimoriadne výnosy z rozšírenia prenajímanej plochy

Rozpustením hospodárskeho aparátu má vlastník nehnuteľnosti k dispozícii často zaujímavú kancelársku plochu vhodnú na prenájom za komerčnú trhovú cenu. Ako správcovská spoločnosť sa zaoberáme aj realitnou činnosťou. Vieme Vám v tejto oblasti ponúknuť Naše služby s prenájmom voľných priestorov.

  • Úspora investícií na pracovné nástroje, náradie, pomôcky a odevy

Je logické, že na mzdovú úsporu nadväzuje úspora investícií na pracovné nástroje, náradie, pomôcky a odevy. Takúto úsporu považujeme taktiež za motivujúcu.

  • Vytvorenie moderného efektívneho prevádzkového režimu nehnuteľnosti

Technik, ktorý bude určený pre správu nehnuteľnosti pripraví pre vlastníka nehnuteľnosti Manuál prevádzky v ktorom budú všetky organizačné pokyny napr.: ako postupovať v prípade zistenia poruchy, kde nahlásiť zistenú závadu, všetky relevantné tel. čísla povereného technika objektu atď. Vlastník nehnuteľnosti + nájomcovia nehnuteľnosti osobitne určia kontaktné osoby, s ktorými bude technik operatívne komunikovať a od ktorých bude zbierať požiadavky na výkon správy. V prípade požiadavky vlastníka nehnuteľnosti, resp. v prípade požiadavky kompetentného zástupcu nájomcu, je technik nehnuteľnosti k dispozícii okamžite, tak aby bolo možne urgentne riešiť prípadný problém. Akékoľvek vykonávanie úhrad nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľnosti je možné iba po predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka nehnuteľnosti

  • Prevzatie zodpovednosti za prevádzkové a technické procesy v nehnuteľnosti v absolútnej miere

RECOMP, s.r.o., preberá zverenú nehnuteľnosť do správy na základe zmluvy o výkone správy. V tejto sú jednoznačne špecifikované konkrétne zmluvné povinnosti správcu aj prípadne zmluvné sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok. Eventuálnu náhradu vzniknutej škody si vlastník nehnuteľnosti uplatňuje u externého správcu v plnej výške a nie do 3-násobku hrubej mzdy interného zamestnanca.

  • Zabezpečenie nepretržitej pohotovostnej havarijnej služby

 Aby starostlivosť o nehnuteľnosť bola dokonala, sme pripravení poskytnúť Vám pomoc pri riešení havarijných stavov 24 hodín denne 7dní v týždni.Cena

V prípade Vášho záujmu si dohodnite stretnutie s nami a vypracujeme Vám cenovú ponuku na správu Vašej nehnuteľnosti.

 DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM