Moje obhliadky (0)

Nezabudnite na daňovú povinnosť k dani z nehnuteľností!

 

Stali ste sa v priebehu uplynulého roka vlastníkom nehnuteľnosti? Ak je Vaša odpoveď áno, nezabudnite na vznik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, a to od 1.januára  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po roku kedy ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti.

Ak ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti práve 1.januára, daňová povinnosť Vám vzniká týmto dňom.

 

V prípade, ak ste svoju nehnuteľnosť predali Vaša daňová povinnosť zaniká 31.decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom Vám zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

 

Daňové priznanie podávate ako daňovník (osoba, ktorá má daňovú povinnosť), či už pri vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, tak musíte urobiť najneskôr do konca januára zdaňovacieho obdobia kedy Vám vznikla/zanikla povinnosť.

 

Rozlišujú sa štyri typy daňového priznania, a to riadne, čiastkové, dodatočné a opravné. Riadne vypĺňate, ak daňové priznanie podávate prvý krát. Čiastkové, ak Vám vznikla nová daňová povinnosť (nadobudli ste novú nehnuteľnosť). Dodatočné podávate, ak ste neuviedli správne údaje a opravné, ak opravujete priznanie ešte v lehote na podanie daňového priznania.

 

Príklad:

Ak kúpite nehnuteľnosť v období od 2.1 do 31.12.2017, daň platíte od 1.1.2018, to isté platí, aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1.1.2018. Rozhodujúcim je, ale dátum povolenia vkladu na Katastrálnom úrade (nie dátum na kúpnej zmluve). Zároveň máte povinnosť najneskôr do konca januára 2018 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na Mestský alebo Obecný úrad v katastri, do ktorého nehnuteľnosť patrí.

 

V ďalších rokoch sa daňové priznanie k dani z nehnuteľností nepodáva. Daňovník automaticky dostane od správcu dane, tou je obec na území, ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, rozhodnutie o vyrubenej dani.

 

Tlačivo daňového priznania: klikni tu

 
DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM