Moje obhliadky (0)

Ak ste v roku 2020 predali alebo kúpili nehnuteľnosť, tak tento článok je práve pre Vás!

Určite ste už počuli o dani z nehnuteľnosti. Možno ste si o nej prečítali mnoho článkov, ktoré Vás len odkazovali na ďalšie paragrafy a odkazy, a nakoniec ste zo všetkých informácií mali len jeden veľký „guláš“. Preto Vám ponúkame všetky aktuálne informácie o dani z nehnuteľnosti na jednom mieste.

 1. Ktorý zákon upravuje daň z nehnuteľnosti?

Jedná sa konkrétne o zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon o miestnych daniach.

 1. Kto je povinný platiť daň z nehnuteľnosti?

Túto daň je povinný platiť každý daňovník (FO a PO), ktorý ku 1.1.2021 (vrátane) bol alebo je-a) vlastníkom, b) správcom, c) nájomcom alebo d) užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane (pozemok, stavba, byt).

 1. Aké je zdaňovacie obdobie?

Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľnosti je kalendárny rok.

 1. Čo musím vlastniť, aby som bol povinný platiť daň z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľnosti je povinná platiť osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť ako pozemok, stavbu, byt či nebytový priestor.

 1. Aká je lehota na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021?

Termín je do 31.1.2021, avšak tento deň pripadá na nedeľu, takže lehota sa posúva do 1.2.2021.

 1. Čo ak som sa stal vlastníkom nehnuteľnosti až 2.1.2021?

V takomto prípade povinný platiť daň z nehnuteľnosti budem až v roku 2022.

 1. Kedy zaniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti?

Daňová povinnosť zaniká k 31.12.2020, ak v roku 2020 (od 2.1.2020-1.1.2021) zanikne-a) vlastníctvo, b) správa, c)nájom alebo d) užívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľnosti.

 1. Kde a akým spôsobom sa podáva daň z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľnosti sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré získate na Mestskom či Obecnom úrade alebo si ho môžete stiahnuť z internetovej stránky Ministerstva financií Slovenskej republiky. Nesie názov „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“. Podáva sa osobne, elektronicky alebo prostredníctvom pošty priamo príslušnej obci, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.

 1. Ako viem, koľko mám zaplatiť?

Daňovník nevykonáva výpočet dane, nakoľko táto úloha pripadá správcovi dane. Správca dane na základe výmery v m2, ktoré uviedol daňovník v priznaní vypočíta výšku dane a oznámi ju daňovníkovi v rozhodnutí.

 1. Aká je splatnosť dane?

Splatnosť dane je 15 dní odo dňa prijatia rozhodnutia.

 1. Čo ak má nehnuteľnosť viacerých spoluvlastníkov?

Ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Môžu sa však dohodnúť, že daň bude platiť len jeden z nich, ktorý túto možnosť vyznačí v daňovom priznaní.

 1. Aká je sankcia za nepodanie daňového priznania v riadnom termíne?

V takom prípade správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5,- eur, najviac však 3000,- eur.

V prípade záujmu vieme vyhotoviť a zaslať daňové priznanie na príslušný úrad za Vás. Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle 0907 862 139.
DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM